Irysowa

92 teksty – auto­rem jest Iry­sowa.

Wy­sokie mniema­nie o so­bie, często sztucznie wzbudzo­ne, jest zaw­sze tyl­ko mar­nym sub­sty­tutem praw­dzi­wej wiary w siebie. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 20 lutego 2017, 21:58

Opłatek.
I cichnie zner­wi­cowa­ny krzy­kacz nim przełama­ny, aż wi­dać, słychać i czuć. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 26 grudnia 2016, 03:11

Strzeżmy się ludzi wy­bucho­wych. Nie wiado­mo co po nich zos­ta­nie, kiedy wybuchną. 

anegdota dnia z 20 grudnia 2016 roku
zebrała 31 fiszek • 19 grudnia 2016, 02:19

Są ludzie, dla których spokój, to po­le bitwy. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 18 grudnia 2016, 00:38

Prze­sad­ne de­mon­stro­wanie siły i do­minac­ji, to uk­ry­wanie strachu. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 20 listopada 2016, 23:53

Mężczyz­na, który pro­muje siebie na odziera­niu ko­biet z god­ności, mu­si być i nie­szczęśli­wy i bar­dzo wewnątrz samotny. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 31 lipca 2016, 16:46

Często naj­pros­tsze rzeczy można zro­zumieć do­piero po wygięciu. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 24 lipca 2016, 16:13

Cza­sem trze­ba wytłumić łomot włas­ne­go ser­ca, żeby usłyszeć co mówi. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 12 lipca 2016, 23:02

Człowiek jest wte­dy szczęśli­wy, gdy czu­je się bezpiecznie. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 6 lipca 2016, 19:01

Sil­niej­szy jest ten, kto zbiera podziw, niż ten co sieje strach. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 29 czerwca 2016, 19:06

Irysowa

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Irysowa

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

26 kwietnia 2017, 19:23Irysowa sko­men­to­wał tek­st wrozmowie z paździe­rzem który [...]

24 kwietnia 2017, 19:25Irysowa sko­men­to­wał tek­st Wina

24 kwietnia 2017, 19:17Irysowa sko­men­to­wał tek­st Lacrimosa

26 marca 2017, 18:44Irysowa sko­men­to­wał tek­st masz ta­kie skrzydła że ciepło nie [...]

26 marca 2017, 18:43Irysowa sko­men­to­wał tek­st Ludzie gdy­by mog­li, to [...]

20 lutego 2017, 22:43nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Wysokie mniema­nie o so­bie, [...]

20 lutego 2017, 22:14Cris sko­men­to­wał tek­st Wysokie mniema­nie o so­bie, [...]

26 grudnia 2016, 03:30Cris sko­men­to­wał tek­st Opłatek. I cichnie zner­wi­cowa­ny krzy­kacz [...]

26 grudnia 2016, 00:53Cytrusowa sko­men­to­wał tek­st Strzeżmy się ludzi wy­bucho­wych. [...] 

20 grudnia 2016, 18:16Meron sko­men­to­wał tek­st Strzeżmy się ludzi wy­bucho­wych. [...]